สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบ คำสั่ง บทความ


การเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการปูนบำเหน็จพิเศษ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2559 7 มี.ค. 2561
การได้รับ พ.ส.ร. มากกว่า 4 ครั้ง ในพื้นที่ย่านอันตราย ตามระเบียบ บ.ท.ช. ปี 2521 7 มี.ค. 2561
มติการลาตามคำวินิจฉัย ของ ก.บ.ท.ช. กำหนดการลาของย่านอันตราย ไม่เกิน 15 วัน 7 มี.ค. 2561
ประกาศพื้นที่ย่านอันตราย 3 จชต. กับ 4 อำเภอสงขลา 7 มี.ค. 2561
ระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521 7 มี.ค. 2561
การคำนวณเงิน พ.ส.ร. เมื่อได้เศษเป็นสตางค์ไม่ต้องปัดเศษ 7 มี.ค. 2561
ข้อเน้นย้ำ บ.ท.ช.2/ย. เพิ่มเติม 7 มี.ค. 2561
แนวทางการคำนวนบำเหน็จความชอบข้าราชการพลเรือนสามัญ 5% ของเงินเดือน 7 มี.ค. 2561
กรมบัญชีกลางให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกคำสั่ง พ.ส.ร. ให้กำลังพล 24 มี.ค. 2561
แบบพิมพ์ บ.ท.ช.2/ย. 25 มี.ค. 2561
หลักเกณฑ์แนวทางและคุณสมบัติของผู้ขอรับ พ.ส.ร. 6 มิ.ย. 2561
การรับรองคุณสมบัติแบบ บ.ท.ช.2/ย. ( แนบสำเนาบัตรประจำตัว) มติ 13 ก.ย.61 30 พ.ย. 2561
ข้อหารือการเสียภาษีเงิน พ.ส.ร. เมื่อเกษียณอายุราชการ 4 มี.ค. 2562
การยกเว้นภาษีเงิน พ.ส.ร. 4 มี.ค. 2562
การแนบรายงานปฏิบัติหน้าที่ กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติทบทวน พ.ส.ร. 19 ส.ค. 2563
แนวทางการเสนอขอรับเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ 19 ส.ค. 2563
การแนบสำเนาบัตรข้าราชการ ประกอบการเสนอขอ พ.ส.ร. 19 ส.ค. 2563
แจ้งเปลี่ยน แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติฯ(แบบ บ.ท.ช.2/ย.) ตามมติ ก.บ.ท.ช. ครั้งที่ 2/2563 19 ส.ค. 2563
เน้นย้ำการกรอกข้อมูล แบบ บ.ท.ช.2-ย. ตามข้อเท็จจริง 21 มี.ค. 2565
เน้นย้ำแนวทางการเสนอขอรับสิทธิ พ.ส.ร. ในพื้นที่ย่านอันตราย 21 มี.ค. 2565
  แนวทางการขอตัวช่วยราชการ คำสั่งปฏิบัติ - พ้นหน้าที่
  แนวทางแก้ไขคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ - พ้นหน้าที่ 18 เม.ย. 2561
  หนังสือสั่งการผู้บังคับบัญชา
  เน้นย้ำการแต่งกายกำลังพล - ฉบับที่ 1 10 มี.ค. 2561
  เน้นย้ำกายแต่งการกำลังพล - ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม) 10 มี.ค. 2561
  การปฏิบัติตามเเผนงานกำลังพล 7 มี.ค. 2561
  เน้นย้ำ กวดขันกำลังพลการไว้ทรงผม 7 มี.ค. 2561
  เน้นย้ำ กวดขันกำลังพลเรื่องการติดป้ายชื่อ การไว้ทรงผม 7 มี.ค. 2561
  เน้นย้ำการปฏิบัติต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนาม 9 มี.ค. 2561
  เน้นย้ำการปฏิบัติต่อกำลังพลในเรื่องขวัญ กำลังใจ และมิให้เกิดภาวะเครียด 9 มี.ค. 2561
  เน้นย้ำไม่ให้กำลังพลสร้างเงื่อนไข 9 มี.ค. 2561
  ให้กวดขันวินัยและการปฏิบัติตนของกำลังพล 9 มี.ค. 2561
  กฎเหล็กและข้อห้าม ข้อเตือนใจ 11 มี.ค. 2561
  ห้ามมิให้กำลังพลในโครงสร้าง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ปล่อยเงินกู้และกู้เงินนอกระบบ 26 ก.พ. 2564
  ช่องทางการตรวจสอบสิทธิของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในโครงสร้าง กอ.รมน.ภาค 4 สน. 29 มิ.ย. 2565
  เน้นย้ำกวดขันกำลังพลเรื่องทรงผม การแต่งกาย การมีวินัย การแสดงความเคารพ 30 พ.ย. 2565
   สิทธิเงินช่วยเหลือตามกฎหมาย ระเบียบ กองทุน หน่วยงาน
   พระราชบัญญัติ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2546 11 มี.ค. 2561
   เกณฑ์ประเมินอาการบาดเจ็บผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบใน จชต. 11 มี.ค. 2561
   คู่มือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 11 มี.ค. 2561
   แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2521 11 มี.ค. 2561
   กำหนดระยะเวลาในการเสนอเรื่องขอรับเงินค่าทดแทนและการช่วยเหลือ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 25 มี.ค. 2561
   ระเบียบ บ.ท.ช. 2521 กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Covid -19 6 ก.ย. 2564
    เหรียญราชการชายแดน
    คู่มือขอพระราชทานเหรียญราชการชานแดน 14 มี.ค. 2561