สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.


พ.อ. อรรตชัย ประสพบุญ
ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
พ.อ. พิพิธ สอนประสาร
รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ร.อ. อุดม สาภักดี
หน.ผธก./กข.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
ร.อ. ประพันธ์ เพชรไพศาล
หน.ผงป.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

หน.ผบค.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน
พ.อ. สมพิศ ดีสวัสดิ์
หน.ผสก.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

หน.ผสบ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

หน.ผอศจ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

หน.ผบก.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.