สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ข้อมูล พ.ส.ร


ยศ - ชื่อ - สกุล / หน่วยช่วยราชการ กอ.รมน. / ห้วงการปฏิบัติ

ยศ - ชื่อ - สกุล ตำแหน่งสังกัดปกติ ตำแหน่งสนาม หน่วยช่วยราชการ กอ.รมน. ห้วงการปฏิบัติ